OGÓLNOPOLSKA PORADNIA TELEFONICZNA „ŻYĆ Z AFAZJĄ”

Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami” prowadzi od stycznia 2015 roku Ogólnopolską Poradnię Telefoniczną „Żyć z afazją” dla osób z afazją i ich opiekunów. Możliwa jest porada prawna, pomoc psychologiczna i wsparcie neurologopedy przez telefon (535 937 019, 58 781 58 39) lub w siedzibie fundacji mieszczącej się pod adresem: ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia.

Działanie poradni jest współfinansowane przez PFRON. Szczegóły dotyczące działalności poradni znajdą państwo na stronie: www.miedzy-slowami.org.pl

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

SPOTKANIE Z MINISTREM PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie w odpowiedzi na zaproszenie powiatu ryckiego w dniu 23 września uczestniczyli w spotkaniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Władysławem Kosiniak-Kamyszem, dotyczącym kształtowania polskiej polityki społecznej.

Głównym tematem spotkania było dokonanie bilansu podjętych działań w zakresie polskiej polityki społecznej w ciągu ostatnich lat oraz przedstawienie perspektyw, wizji na przyszłość. Minister przybliżył słuchaczom podejmowane działania w zakresie wsparcia osób starszych, do których adresowany jest Program „Senior-WIGOR”. Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od indywidualnych potrzeb. Założeniem programu jest zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Minister podczas swojego wystąpienia przedstawił również szczegóły nowego świadczenia rodzicielskiego wchodzącego w życie od 1 stycznia 2016 r. przysługującego osobom, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do tego świadczenia będą między innymi bezrobotni, studenci, rolnicy, a także osoby wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie netto będzie wypłacane przez rok po urodzeniu dziecka i nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego. Z uwagi na to,  że  pierwszy rok po narodzinach dziecka jest kluczowy zarówno dla niego, jaki i samych rodziców, dlatego  każdy zasługuje na wsparcie w tym czasie, bez względu na formę zatrudnienia – podkreślił W. Kosiniak-Kamysz. Minister zwrócił też uwagę na propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Położył również nacisk na konieczność objęcia wsparciem osób młodych przygotowujących się do podjęcia pierwszej pracy i pozostających bez zatrudnienia, do których kierowany jest program „Wsparcie w starcie”. Podkreślił również rolę szkół przygotowujących do wykonywania zawodu w kontekście zapotrzebowania na rynku pracy.

Spotkanie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

Ogólnopolski Konkurs PFRON w 2015 roku

1Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XII edycję Konkursu  na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”

Termin składania prac: do 29 lipca 2015 r.

Miejsce składania prac:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”

Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.

Uczestnicy:
Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Kategorie prac:
- rehabilitacja  społeczna,
- rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
- rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Sposób składania prac:
Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu.
Do pracy należy dołączyć:
1. wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
2. streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:
- prezentację przedmiotu pracy,
- informację o celach i założeniach pracy,
- najważniejsze wnioski wynikające z pracy,
- informację o możliwości praktycznego wykorzystania wyników pracy w życiu.
3. recenzje pracy,
4. płytę CD/DVD zawierającą wersję elektroniczną pracy, streszczenia oraz formularza zgłoszeniowego.

Na płycie należy umieścić w sposób trwały (np. niezmywalnym flamastrem) tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest przesłanie dodatkowego egzemplarza w wersji papierowej, zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Konkursu.

Wyniki konkursu:
Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl oraz www.pfron.org.pl/portal/bip. O terminie wręczenia nagród Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni pisemnie.

Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON:
Michał Rydzewski – tel. (22) 50 55 659
Tomasz Wojakowski – tel. (22) 50 55 448
e-mail: coi@pfron.org.pl

Pliki do pobrania:
- formularz zgłoszeniowy (.doc)  (.pdf)
- regulamin (.doc)  (.pdf)

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

Ogłoszenie o naborze uczestników do projetku „Przełamując Milczenie”

Plik ogłoszenia do pobrania: (.pdf) (.jpg)

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2014-2015 PODSUMOWANIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie w okresie od 01.01.2014-30.06.2015 realizuje projekt systemowy w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pod nazwą:

,,Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”

Celem projektu jest podniesienie umiejętności społeczno-zawodowych, kompetencji życiowych oraz wyrównanie dostępu do działań umożliwiających powrót na rynek pracy.

Do udziału w projekcie zgodnie z „Regulaminem realizacji projektu systemowego pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie na rok 2014-2015” przystąpiło 110 mieszkańców powiatu lubartowskiego: osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, sprawcy i ofiary przemocy domowej, usamodzielniana młodzież opuszczająca pieczę zastępczą oraz rodziny zastępcze wraz z umieszczonymi w nich dziećmi.

Zakwalifikowani uczestnicy skorzystali z instrumentów aktywnej integracji:

 1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych. Celem treningu było nabycie umiejętności umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizacja zawodowa tj. aktywne słuchanie, właściwa samoocena, komunikacja interpersonalna, konstruktywne pokonywanie problemów, umiejętność autoprezentacji.
 2. Indywidualne konsultacje prawne, które dotyczyły indywidualnego wsparcia dla beneficjentów wskazanych przez realizatora projektu z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego, ochrony praw lokatorów oraz prawa cywilnego, jak również pomoc w sporządzaniu pism procesowych.
 3. Indywidualne konsultacje psychologiczne oraz grupowe warsztaty szkoleniowe. Poradnictwo obejmowało podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy. Szczegółowa tematyka: czynniki warunkujące rozwój więzi z dzieckiem; metody wychowawcze; asertywność; stres i metody jego minimalizowania; kształtowanie postaw społeczno-zawodowych młodzieży; rozwijanie i ukierunkowanie zainteresowań i umiejętności w celu zdobycia odpowiedniej pozycji na rynku pracy; omówienie aktualnego rynku pracy; diagnozowanie predyspozycji zawodowych; komunikacja interpersonalna.
 4. Turnus rehabilitacyjny. Zorganizowano 14-dniowy turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych z opiekunami. Turnus odbył się w Ośrodku Wczasowo Rehabilitacyjnym Piramida I w Darłowie. Beneficjenci skorzystali z zabiegów rehabilitacyjnych oraz z zajęć o charakterze integracyjnym oferowanych przez Ośrodek.
 5. Program Korekcyjno-Edukacyjny dla sprawców i ofiar przemocy w rodzinie. Celem programu jest wspieranie podstawowych funkcji rodziny: kształtowanie postaw i wartości rodzinnych, propagowanie konstruktywnych wzorców życia rodzinnego, aktywizację społeczną i ekonomiczną rodzin, oraz wypracowanie dojrzałych form funkcjonowania w rodzinie.
 6. Terapia psychologiczną, psychospołeczną i rodzinną Celem wsparcia było umożliwienie powrotu do życia społecznego oraz zawodowego, uświadomienie własnych problemów i możliwości, podniesienie własnej samooceny, poczucia własnej wartości i godności.
 7. Zajęcia rehabilitacyjne. Celem zajęć była poprawa stanu zdrowia, poprzez przywracanie sprawności osób niepełnosprawnych w wyniku zastosowania określonych sposobów postępowania rehabilitacyjnego. Zajęcia rehabilitacyjne powinny utrzymać kondycję, umożliwić lub przyspieszyć proces naturalnej regeneracji oraz zmniejszyć następstwa ustrojowe spowodowane przez chorobę, urazy. Uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych przyczyniło się do zniesienia dolegliwości bólowych poszczególnych części ciała, a także wpłynęły na poprawę funkcjonalnych oraz motorycznych możliwości organizmu. Zajęcia rehabilitacyjne ukierunkowane były na wykorzystanie biologicznych oraz fizycznych metod oddziaływania na osobę z dysfunkcją organizmu w celu poprawy zdrowia.
 8. Zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym. Celem zajęć było nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, odkrycie własnych możliwości i predyspozycji zawodowych, umiejętność twórczego myślenia, zarządzania czasem, planowania pracy.
 9. Staż zawodowy. Zgodnie z indywidualną ścieżką rozwoju społeczno – zawodowego uczestnicy zrealizowali 3 miesięczny staż w zakładach pracy wybranych wspólnie z doradcą zawodowym.
 10. Kursy zawodowe. Kierunki kursów wybrano zgodnie z przeprowadzoną indywidualną diagnozą potrzeb oraz na podstawie oczekiwań  i predyspozycji beneficjentów:
 • Operator wózków widłowych oraz egzamin UDT,
 • Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac,
 • Florystyka,
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci  elektroenergetycznych do 1 kv. oraz egzamin SEP,
 • Palacz kotłów c.o., parowych, wodnych oraz egzamin UDT,
 • Kucharz małej gastronomii z cateringiem i carvingiem,
 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i maszyn liczących,
 • Magazynier z obsługą wózków widłowych z egzaminem,
 • Księgowość małych firm,
 • Opiekun osoby starszej,
 • Kurs prawa jazdy kat C i kwalifikacja wstępna przyśpieszona do kat. C (przewóz rzeczy),
 • Kurs prawa jazdy kat. D i wstępna kwalifikacja przyśpieszona do kat. D (przewóz osób),

Beneficjenci uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Dzięki ukończonym kursom podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, a uzyskane zaświadczenia i certyfikaty uprawniają ich do podjęcia pracy w wybranym zawodzie.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk