Ogólnopolski Konkurs PFRON w 2015 roku

1Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XII edycję Konkursu  na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”

Termin składania prac: do 29 lipca 2015 r.

Miejsce składania prac:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”

Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.

Uczestnicy:
Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Kategorie prac:
- rehabilitacja  społeczna,
- rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
- rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Sposób składania prac:
Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu.
Do pracy należy dołączyć:
1. wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
2. streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:
- prezentację przedmiotu pracy,
- informację o celach i założeniach pracy,
- najważniejsze wnioski wynikające z pracy,
- informację o możliwości praktycznego wykorzystania wyników pracy w życiu.
3. recenzje pracy,
4. płytę CD/DVD zawierającą wersję elektroniczną pracy, streszczenia oraz formularza zgłoszeniowego.

Na płycie należy umieścić w sposób trwały (np. niezmywalnym flamastrem) tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest przesłanie dodatkowego egzemplarza w wersji papierowej, zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Konkursu.

Wyniki konkursu:
Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl oraz www.pfron.org.pl/portal/bip. O terminie wręczenia nagród Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni pisemnie.

Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON:
Michał Rydzewski – tel. (22) 50 55 659
Tomasz Wojakowski – tel. (22) 50 55 448
e-mail: coi@pfron.org.pl

Pliki do pobrania:
- formularz zgłoszeniowy (.doc)  (.pdf)
- regulamin (.doc)  (.pdf)

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

Ogłoszenie o naborze uczestników do projetku „Przełamując Milczenie”

Plik ogłoszenia do pobrania: (.pdf) (.jpg)

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2014-2015 PODSUMOWANIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie w okresie od 01.01.2014-30.06.2015 realizuje projekt systemowy w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pod nazwą:

,,Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”

Celem projektu jest podniesienie umiejętności społeczno-zawodowych, kompetencji życiowych oraz wyrównanie dostępu do działań umożliwiających powrót na rynek pracy.

Do udziału w projekcie zgodnie z „Regulaminem realizacji projektu systemowego pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie na rok 2014-2015” przystąpiło 110 mieszkańców powiatu lubartowskiego: osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, sprawcy i ofiary przemocy domowej, usamodzielniana młodzież opuszczająca pieczę zastępczą oraz rodziny zastępcze wraz z umieszczonymi w nich dziećmi.

Zakwalifikowani uczestnicy skorzystali z instrumentów aktywnej integracji:

 1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych. Celem treningu było nabycie umiejętności umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizacja zawodowa tj. aktywne słuchanie, właściwa samoocena, komunikacja interpersonalna, konstruktywne pokonywanie problemów, umiejętność autoprezentacji.
 2. Indywidualne konsultacje prawne, które dotyczyły indywidualnego wsparcia dla beneficjentów wskazanych przez realizatora projektu z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego, ochrony praw lokatorów oraz prawa cywilnego, jak również pomoc w sporządzaniu pism procesowych.
 3. Indywidualne konsultacje psychologiczne oraz grupowe warsztaty szkoleniowe. Poradnictwo obejmowało podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy. Szczegółowa tematyka: czynniki warunkujące rozwój więzi z dzieckiem; metody wychowawcze; asertywność; stres i metody jego minimalizowania; kształtowanie postaw społeczno-zawodowych młodzieży; rozwijanie i ukierunkowanie zainteresowań i umiejętności w celu zdobycia odpowiedniej pozycji na rynku pracy; omówienie aktualnego rynku pracy; diagnozowanie predyspozycji zawodowych; komunikacja interpersonalna.
 4. Turnus rehabilitacyjny. Zorganizowano 14-dniowy turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych z opiekunami. Turnus odbył się w Ośrodku Wczasowo Rehabilitacyjnym Piramida I w Darłowie. Beneficjenci skorzystali z zabiegów rehabilitacyjnych oraz z zajęć o charakterze integracyjnym oferowanych przez Ośrodek.
 5. Program Korekcyjno-Edukacyjny dla sprawców i ofiar przemocy w rodzinie. Celem programu jest wspieranie podstawowych funkcji rodziny: kształtowanie postaw i wartości rodzinnych, propagowanie konstruktywnych wzorców życia rodzinnego, aktywizację społeczną i ekonomiczną rodzin, oraz wypracowanie dojrzałych form funkcjonowania w rodzinie.
 6. Terapia psychologiczną, psychospołeczną i rodzinną Celem wsparcia było umożliwienie powrotu do życia społecznego oraz zawodowego, uświadomienie własnych problemów i możliwości, podniesienie własnej samooceny, poczucia własnej wartości i godności.
 7. Zajęcia rehabilitacyjne. Celem zajęć była poprawa stanu zdrowia, poprzez przywracanie sprawności osób niepełnosprawnych w wyniku zastosowania określonych sposobów postępowania rehabilitacyjnego. Zajęcia rehabilitacyjne powinny utrzymać kondycję, umożliwić lub przyspieszyć proces naturalnej regeneracji oraz zmniejszyć następstwa ustrojowe spowodowane przez chorobę, urazy. Uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych przyczyniło się do zniesienia dolegliwości bólowych poszczególnych części ciała, a także wpłynęły na poprawę funkcjonalnych oraz motorycznych możliwości organizmu. Zajęcia rehabilitacyjne ukierunkowane były na wykorzystanie biologicznych oraz fizycznych metod oddziaływania na osobę z dysfunkcją organizmu w celu poprawy zdrowia.
 8. Zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym. Celem zajęć było nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, odkrycie własnych możliwości i predyspozycji zawodowych, umiejętność twórczego myślenia, zarządzania czasem, planowania pracy.
 9. Staż zawodowy. Zgodnie z indywidualną ścieżką rozwoju społeczno – zawodowego uczestnicy zrealizowali 3 miesięczny staż w zakładach pracy wybranych wspólnie z doradcą zawodowym.
 10. Kursy zawodowe. Kierunki kursów wybrano zgodnie z przeprowadzoną indywidualną diagnozą potrzeb oraz na podstawie oczekiwań  i predyspozycji beneficjentów:
 • Operator wózków widłowych oraz egzamin UDT,
 • Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac,
 • Florystyka,
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci  elektroenergetycznych do 1 kv. oraz egzamin SEP,
 • Palacz kotłów c.o., parowych, wodnych oraz egzamin UDT,
 • Kucharz małej gastronomii z cateringiem i carvingiem,
 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i maszyn liczących,
 • Magazynier z obsługą wózków widłowych z egzaminem,
 • Księgowość małych firm,
 • Opiekun osoby starszej,
 • Kurs prawa jazdy kat C i kwalifikacja wstępna przyśpieszona do kat. C (przewóz rzeczy),
 • Kurs prawa jazdy kat. D i wstępna kwalifikacja przyśpieszona do kat. D (przewóz osób),

Beneficjenci uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Dzięki ukończonym kursom podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, a uzyskane zaświadczenia i certyfikaty uprawniają ich do podjęcia pracy w wybranym zawodzie.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

Ogłoszenie

W związku z Zarządzeniem Nr 6/2015 Dyrektora PCPR w Lubartowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 r., informuje się, że w dniu 5 czerwca 2015 r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie będzie nieczynne.

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

Nabór wniosków „Aktywny Samorząd” Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie informuje:

 • W sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” rozpoczyna nabór wniosków w ramach Modułu I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczno-zawodową od dnia 28 maja 2015 r.
 • W ramach realizacji Modułu I wnioski zgodnie z wytyczną PFRON będą przyjmowane w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 sierpnia 2015 r.
 • Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie przy ul. Szaniawskiego 64 w pokoju nr 4 lub na stronie internetowej: www.pcprlubartow.pl.

Wnioski do pobrania:

Wniosek „P” osoba pełnoletnia

Wniosek „O” dziecko

Wkładka: Obszar A – Zadanie nr 2

Wkładka: Obszar B – Zadanie nr 2

Wkładka: Obszar C – Zadanie nr 2

Wkładka: obszar C – Zadanie nr 3

Wkładka: Obszar C – Zadanie nr 4

Wkładka: Obszar D

Załącznik nr 1 do wniosku – oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik nr 2 do wniosku – zaświadczenie lekarskie C 3, C 4

Załącznik nr 3 do wniosku – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk