„Jesteśmy” – Kwartalnik uczestników ŚDS w Lubartowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie zaprasza do lektury Kwartalnika uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie:   „Jesteśmy” Nr 11/2015 (kliknij, aby pobrać).

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki na rok 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie informuje, że do dnia 30 listopada 2015 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie przyjmowane są wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2016.

O dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Dofinansowanie ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku był stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie przy ul. Szaniawskiego 64, pok. 10 lub na naszej stronie internetowej w zakładce sport, kultura, turystyka i rekreacja.

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

OGÓLNOPOLSKA PORADNIA TELEFONICZNA „ŻYĆ Z AFAZJĄ”

Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami” prowadzi od stycznia 2015 roku Ogólnopolską Poradnię Telefoniczną „Żyć z afazją” dla osób z afazją i ich opiekunów. Możliwa jest porada prawna, pomoc psychologiczna i wsparcie neurologopedy przez telefon (535 937 019, 58 781 58 39) lub w siedzibie fundacji mieszczącej się pod adresem: ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia.

Działanie poradni jest współfinansowane przez PFRON. Szczegóły dotyczące działalności poradni znajdą państwo na stronie: www.miedzy-slowami.org.pl

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

SPOTKANIE Z MINISTREM PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie w odpowiedzi na zaproszenie powiatu ryckiego w dniu 23 września uczestniczyli w spotkaniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Władysławem Kosiniak-Kamyszem, dotyczącym kształtowania polskiej polityki społecznej.

Głównym tematem spotkania było dokonanie bilansu podjętych działań w zakresie polskiej polityki społecznej w ciągu ostatnich lat oraz przedstawienie perspektyw, wizji na przyszłość. Minister przybliżył słuchaczom podejmowane działania w zakresie wsparcia osób starszych, do których adresowany jest Program „Senior-WIGOR”. Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od indywidualnych potrzeb. Założeniem programu jest zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Minister podczas swojego wystąpienia przedstawił również szczegóły nowego świadczenia rodzicielskiego wchodzącego w życie od 1 stycznia 2016 r. przysługującego osobom, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do tego świadczenia będą między innymi bezrobotni, studenci, rolnicy, a także osoby wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie netto będzie wypłacane przez rok po urodzeniu dziecka i nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego. Z uwagi na to,  że  pierwszy rok po narodzinach dziecka jest kluczowy zarówno dla niego, jaki i samych rodziców, dlatego  każdy zasługuje na wsparcie w tym czasie, bez względu na formę zatrudnienia – podkreślił W. Kosiniak-Kamysz. Minister zwrócił też uwagę na propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Położył również nacisk na konieczność objęcia wsparciem osób młodych przygotowujących się do podjęcia pierwszej pracy i pozostających bez zatrudnienia, do których kierowany jest program „Wsparcie w starcie”. Podkreślił również rolę szkół przygotowujących do wykonywania zawodu w kontekście zapotrzebowania na rynku pracy.

Spotkanie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

Ogólnopolski Konkurs PFRON w 2015 roku

1Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XII edycję Konkursu  na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”

Termin składania prac: do 29 lipca 2015 r.

Miejsce składania prac:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”

Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.

Uczestnicy:
Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Kategorie prac:
- rehabilitacja  społeczna,
- rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
- rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Sposób składania prac:
Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu.
Do pracy należy dołączyć:
1. wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
2. streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:
- prezentację przedmiotu pracy,
- informację o celach i założeniach pracy,
- najważniejsze wnioski wynikające z pracy,
- informację o możliwości praktycznego wykorzystania wyników pracy w życiu.
3. recenzje pracy,
4. płytę CD/DVD zawierającą wersję elektroniczną pracy, streszczenia oraz formularza zgłoszeniowego.

Na płycie należy umieścić w sposób trwały (np. niezmywalnym flamastrem) tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest przesłanie dodatkowego egzemplarza w wersji papierowej, zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Konkursu.

Wyniki konkursu:
Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl oraz www.pfron.org.pl/portal/bip. O terminie wręczenia nagród Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni pisemnie.

Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON:
Michał Rydzewski – tel. (22) 50 55 659
Tomasz Wojakowski – tel. (22) 50 55 448
e-mail: coi@pfron.org.pl

Pliki do pobrania:
- formularz zgłoszeniowy (.doc)  (.pdf)
- regulamin (.doc)  (.pdf)

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk