2012

W dniu 17 grudnia 2012 r. odbyła się Konferencja podsumowująca projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”.

Do udziału w projekcie systemowym w 2012 roku zostało zaproszonych 246 mieszkańców Powiatu Lubartowskiego  (w tym 157 kobiet i 89 m��żczyzn).

Wśród tych osób jest:

- 185 osób niepełnosprawnych,

- 9 usamodzielnianych wychowanków,

- 20 rodzin zastępczych (28 osób) z 30 dzieci,

- 12 sprawców przemocy,

- 12 ofiar przemocy.

Projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w oparciu o:

- Indywidualny Program Usamodzielniania (IPU)

- Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (PISZON)

- Program Korekcyjno-Edukacyjny dla sprawców i ofiar przemocy (PAL)

- Wsparcie rodzin zastępczych (PAL)

w ramach których uczestnicy i uczestniczki zostali objęci conajmniej trzema narzędziami aktywnej integracji wybranymi spośród instrumentów aktywizacji:

 - społecznej

 - zawodowej

 - zdrowotnej

 - edukacyjnej.

Biorąc powyższe pod uwagę PCPR dla swoich klientów wybrał następujące instrumenty i narzędzia:

TURNUSY REHABILITACYJNE

Grupa 102 osób niepełnosprawnych wraz z 34 opiekunami  wzięła udział w dwóch turnusach rehabilitacyjnych zorganizowanych w Sanatorium Panorama Morska w Jarosławcu.

Podczas pobytu na turnusie rehabilitacyjnym uczestnicy korzystali z 4 zabiegów rehabilitacyjnych. Uczestnicy mieli zorganizowane szkolenia :

- trening kompetencji i umiejętności społecznych -10 godzin spotkań z psychologiem,  cel: podniesienie swoich kompetencji życiowych i umiejętności społecznych .

- warsztat aktywizacji zawodowej – 6 godzin warsztatów z doradcą zawodowym, cel: przygotowanie do powrotu na otwarty rynek pracy.

KURS KOMPUTEROWY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie w ramach realizacji projektu systemowego zorganizowało i sfinansowało 64-godzinny kurs komputerowy dla 60 osób, w tym 53 osób niepełnosprawnych.

Na podstawie przetargu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie zleciło realizację kursu komputerowego Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Lubartowie w konsorcjum z OTO Team s.c.

KURS PRAWA JAZDY

PCPR w Lubartowie w ramach realizacji projektu skierował i sfinansował kurs prawa jazdy kat. B dla 19 uczestników projektu oraz kurs prawa jazdy kat. C dla 1 beneficjenta projektu. Łącznie dla 20 osób.

Do realizacji powyższego została wybrana Firma: „O������������rodek Szkolenia Kierowców Wiesław Osior”.

WSPARCIE RODZIN ZAST������������������������������PCZYCH

W projekcie systemowym rodziny zastępcze uczestniczyły po raz pierwszy w liczbie 20 rodzin zastępczych z 30 dziećmi, w tym 7 rodzin spokrewnionych z 10 dziećmi oraz 13 rodzin niezawodowych z 20 dziećmi.

W ramach projektu rodziny zastępcze otrzymały następujące formy wsparcia:

- wyjazd terapeutyczno-szkoleniowy do Sanatorium „Panorama Morska” w Jarosławcu w dniach 21 lipca do 3 sierpnia 2012 r. Wyjazd zapewnił rodzinom zastępczym uczestnictwo w zajęciach z zakresu treningu umiejętności rodzicielskich oraz w zajęciach z zakresu treningu psychologii społecznej

- festyn rodzinny w Gospodarstwie Agroturystycznym „Arka” w Sernikach w dniu 1 września 2012r.

- grupę wsparcia w liczbie dwóch, które odbyły się 12 października 2012r. i 23 listopada 2012r.

GRUPA SAMOPOMOCOWA 

W ramach podjętych działań zosta��y zorganizowane i zrealizowane warsztaty dla 12 osobowej grupy beneficjent������w posiadających statut nieaktywnego zawodowo na rynku pracy oraz orzeczony stopie������������ niepełnosprawności. Warsztaty w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej miały na celu głębsze poznanie siebie, weryfikację w��asnej wiedzy o sobie, zmianę schematów poznawczych i schematów zachowania.

Zadanie zrealizowano na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie przez Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Lubartowie.

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE 

W ramach oddziaływań zostały zorganizowane i zrealizowane warsztaty dla 12 osobowej grupy osób pełnoletnich mężczyzn z terenu powiatu lubartowskiego sprawców przemocy w rodzinie skazanych prawomocnymi wyrokami na podstawie art. 207 Kodeksu Karnego, wobec których Sąd zawiesił wykonanie kary kierując ich do udziału w warsztatach.

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

W ramach podjętych działań zostały zorganizowane i zrealizowane warsztaty dla 12 osobowej grupy kobiet doznających przemocy w rodzinie, która stanowi otoczenie sprawcy przemocy w rodzinie skierowanych do udzia��������������u w programie korekcyjno-edukacyjnym.

METAMORFOZY – ODKRYJ SWOJE PIĘKNO ��������������������������� czyli przemiana autowizerunku ��� warsztaty z wiza����u i stylizacji.

Na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zorganizowała KURSY ZAWODOWE m.in.:

1. „Magazynier z obsługą kasy fiskalnej”

2. „Stylizacja paznokci z elementami wizażu”

3. „Pracownik biurowy z obsługą komputera”

4. ���Palacz kotłów c. o.”

5. „Pracownik księgowości z obsługą komputera”

6. ���Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera�����

Realizując projekt systemowy poszerzono ofertę PCPR o usługi:

REHABILITANTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W  okresie od�������� stycznia do kwietnia do dyspozycji osób niepełnosprawnych: 5 asystentów osoby niepełnosprawnej i 2 rehabilitantów osoby niepełnosprawnej.


Comments are closed.