USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ – NOWE ROZWIĄZANIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Z dniem 01 stycznia b.r. weszła w życie ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.).

Zgodnie z tą ustawą oraz zarządzeniem Starosty Lubartowskiego nr 71/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie zostało wyznaczone organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Zgodnie z powyższą ustawą do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

  • kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnieniu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
  • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
  • zapewnianie rodzinom zastępczym szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji;
  • prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
  • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
  • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

Ustawa nakłada na powiat obowiązek otoczenia do 2015 r. – rodziny zastępcze ze stażem mniejszym niż 3 lata – nadzorem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który ma za zadanie stworzyć i realizować wraz z rodziną zastępczą plan pomocy dziecku.

Koordynator jest zatrudniany przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i nie może mieć pod opieką więcej niż 15 rodzin zastępczych.

Kolejną zmianą, jaką wprowadziła ustawa jest nowy podział rodzin zastępczych, a mianowicie:

1) rodziny zastępcze spokrewnione do których zaliczają się dziadkowie i rodzeństwo dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,

2) rodziny zastępcze niezawodowe do których zaliczają się osoby niebędący dziadkami i rodzeństwem dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła także nową definicję dochodu dziecka. Do dochodu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zalicza się: rentę rodzinną, otrzymywane alimenty i uposażenie rodzinne. Na bazie ustawy o pomocy społecznej dochodem dziecka była renta rodzinna, otrzymywane alimenty i dochód uzyskiwany z majątku dziecka, do którego zaliczano gospodarstwo rolnego, którego właścicielem, lub współwłaścicielem było dziecko.

Ponadto ustawa wprowadziła nowe wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka:

1) dla rodziny zastępczej spokrewnionej jest to kwota 660 zł miesięcznie, pomniejszona o kwotę 50 % dochodu dziecka,

2) dla rodziny zastępczej niezawodowej jest to kwota 1000 zł miesięcznie, pomniejszona o kwotę odpowiadająca 50 % dochodu dziecka.

Dla dziecka z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

Comments are closed.