2013

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBARTOWIE 

informuje, że

W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 realizuje projekt systemowy w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pod nazwą:

 

,,Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”

 

Celem projektu było podniesienie umiejętno��ci społeczno-zawodowych, kompetencji życiowych oraz wyrównanie dostępu do działań umożliwiających powrót na rynek pracy.

 

Beneficjenci to: usamodzielniana młodzież opuszczająca zastępcze formy opieki rodzicielskiej, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, sprawcy i ofiary przemocy domowej, niepracujący w wieku aktywności zawodowej i rodziny zastępcze wraz
z umieszczonymi w nich dziećmi.

 

Projekt zakładał r����żne formy wsparcia i realizowany był w oparciu o: Indywidualny Program Usamodzielniania, Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, Program Korekcyjno-Edukacyjny dla sprawców i ofiar przemocy. Wsparcie rodzin zastępczych w ramach których uczestnicy i uczestniczki obj������������������������������������ci zostali co najmniej trzema narzędziami aktywnej integracji wybranymi spośród instrumentów aktywizacji: społecznej, zawodowej, zdrowotnej, edukacyjnej.

 

 

W 2013 r. projekt zakończyło 128 mieszkańców powiatu lubartowskiego, w wieku aktywności zawodowej (Kobiety: 15-59 lat, Mężczyźni: 15-64 lat), głównie osoby nieaktywne zawodowo (w tym osoby uczące się lub kszta��cące) legitymujące się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności  – bez zakazu pracy.

 

PCPR wybrał następujące instrumenty i narzędzia:

 1. Turnus rehabilitacyjno-szkoleniowy:

Grupa 54 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami  wzięła udział w turnusie rehabilitacyjno-szkoleniowym zorganizowanym w Sanatorium Panorama Morska w Jarosławcu. Podczas pobytu uczestnicy korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych, dostosowanych do ich niepełnosprawności. Uczestnicy turnusu uzyskali wsparcie w ramach:

treningu kompetencji i umiej��tności społecznych oraz warsztat����w aktywizacji zawodowej.

 1. Specjalistyczna grupa samopomocowa: 12 osób,

W ramach podjętych dzia��ań zostały zorganizowane warsztaty dla 12 osób, w tym:

- Zaj��cia aktywizująco-edukacyjne,

- Warsztaty kompetencji społecznych,

- Warsztaty rehabilitacji zdrowotnej,

- Warsztaty integracji i działań samopomocowych.

 

 1. Kursy zawodowe: 19 osób (w tym 15 osób niepełnosprawnych)

Kierunki kursów zawodowych wybrało 19 osób zgodnie z przeprowadzoną indywidualną diagnozą potrzeb oraz na podstawie oczekiwań  i predyspozycji.

1. Kurs palacza kotłów parowych, wodnych i c.o. ����������������������������������������������������������� 2 mężczyzn.

2. Kurs kucharza malej gastronomii z cateringiem i carvingiem – 3 kobiety.

3. Kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych – 3 mężczyzn.

4. Kurs wizażu i stylizacji paznokci ��������� 3 kobiety.

5. Kurs opiekuna osoby starszej ��� 2 kobiety

6. Kurs prawa jazdy kat. ���C” – 4 mężczyzn.

7. Kurs wizażu – 2 kobiety

Uczestnicy projektu brali udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Dzięki ukończonym kursom podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, a uzyskane zaświadczenia i certyfikaty uprawniają ich do podj����cia pracy w wybranym zawodzie.

 

 1. Staż zawodowy: 10 osób (w tym 5 osób niepełnosprawnych) jako nowa forma aktywizacji zawodowej wprowadzona w roku 2013.

Celem tej formy wsparcia jest pomoc w wykorzystaniu dotychczasowej oraz zdobyciu nowej wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji ułatwiaj������������������������������������������������cych rozwój osobisty i zwiększających możliwość zatrudnienia dla 10 uczestnik����w projektu.

Uczestnicy projektu przygotowywali się do podjęcia pracy zawodowej i zdobywali umiej��tności i kwalifikacje  na stanowiskach:

-       opiekun w Domu Pomocy Społecznej w Jadwinowie,

- ��  ����  technik archiwista w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny ����������� Filia w Lubartowie,

-       technik logistyk w STELLA Pack S.A. w Lubartowie,

-       recepcjonistka w hotelu Victoria w Lublinie,

-       pomocnik elektryka w firmie INSEL w Krasnymstawie,

-       pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni w Urzędzie Gminy w Kamionce,

-       pomocnik trenera w Klubie Sportowym Górnik Łęczna S.A.,

-       animator kultury w Warsztatach Kultury w Lublinie,

-  ��  �� pomoc sprzątająca w Firmie �����WOJTAS” Pani Katarzyny Budzyńskiej ����� Ulma,

-       pomoc farmaceutyczna w aptece Pani Danuty Wiśniewskiej w Lubartowie.

Dla jednego uczestnika projektu, który skorzystał z tej formy wsparcia, staż zawodowy zakończył się podpisaniem umowy o pracę, w zawodzie zgodnym z jego kierunkiem wykształcenia.

 

 1. Sprawcy przemocy w rodzinie: 10 mężczyzn skazanych prawomocnym wyrokiem z art. 207 Kodeksu Karnego wobec których Sąd zawiesił wykonanie kary lub skierowanych przez kuratora sądowego lub pracownika socjalnego,

W ramach warsztatów korekcyjno-edukacyjnych zrealizowano działania takie jak:

-��    �� edukacyjne warsztaty na temat zjawiska przemocy domowej;

- ��  ��  warsztaty edukacyjne dotyczące poznania mechanizmów przemocowych;

-       grupy ćwiczeniowe mające na celu wypromowanie zachowa�� bez przemocy;

-  ����   warsztaty wdrażaj��ce techniki zapobiegaj��ce stosowaniu przemocy;

-       warsztaty korekcyjne mające na celu przyjęcie odpowiedzialności za stosowaną przemoc wobec rodziny.

Na zako��czenie warsztatów osoby biorące udział w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie otrzymają certyfikat ukończenia zaj��ć.

Uczestnicy warsztat��w korzystali z konsultacji Psychologa oraz Prawnika.

 

 1. Ofiary przemocy w rodzinie: 12 kobiet doznających przemocy psychicznej, fizycznej, ekonomicznej, seksualnej w rodzinie,

Uczestniczki otrzymały następujące wsparcia:

-       Program Korekcyjno-Edukacyjny;

-       indywidualną konsultację psychologiczną;

-  ��    psychoterapię;

-��������  ������  konsultacje prawnicze;

-       wyjazd warsztatowo-szkoleniowy (zajęcia grupowe z psychologiem).

 

 1. Rodziny zastępcze: 11 rodzin zastępczych funkcjonuj��cych na terenie Powiatu Lubartowskiego z umieszczonym w ramach rodzinnej pieczy zastępczej
  z co najmniej jednym dzieckiem.

W ramach projektu rodziny zastępcze otrzymały następujące formy wsparcia:

- ��     Wyjazd terapeutyczno-szkoleniowy do Domu Wczasowego „Żuraw” w Rabce Zdroju w dniach 24 sierpnia do 30 sierpnia 2013 r.

-     ���� Indywidualne konsultacje psychologiczne i prawne

-       Grupowa psychoterapia

-       Trening kompetencji rodzicielskich.

 

Przedłużenie rekrutacji!!!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie informuje, że została przedłużona rekrutacja do udziału w projekcie systemowym ,,Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie” w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do PCPR w Lubartowie do dnia 30.04.2013r.

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBARTOWIE

informuje, że

W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 realizuje projekt systemowy w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pod nazwą:

,,Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”

Celem projektu jest podniesienie umiej��tności społeczno-zawodowych, kompetencji życiowych oraz wyrównanie dostępu do działań umożliwiających powrót na rynek pracy.

Beneficjenci to: usamodzielniana młodzie�� opuszczająca zastępcze formy opieki rodzicielskiej, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, sprawcy i ofiary przemocy domowej korzystający ze ��wiadczeń PCPR, niepracujący w wieku aktywności zawodowej i rodziny zastępcze wraz z umieszczonymi w nich dziećmi.

Projekt zakłada ró��ne formy wsparcia i realizowany w oparciu o: Indywidualny Program Usamodzielniania (IPU), Program integracji spo����ecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (PISZON), Program Korekcyjno-Edukacyjny dla sprawców i ofiar przemocy (PAL), Wsparcie rodzin zastępczych (PAL) w ramach których uczestnicy i uczestniczki b����������d�� obj����ci co najmniej trzema narzędziami aktywnej integracji wybranymi spośród instrumentów aktywizacji: społecznej, zawodowej, zdrowotnej, edukacyjnej.

RUSZA REKRUTACJA

W dniach 20.03.-10.04.2013r. rusza rekrutacja uczestników i uczestniczek do projektu. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, usamodzielnianych wychowank��������������������������������������w, rodzin zast��������������������������pczych, ofiar oraz sprawców przemocy w rodzinie.

W 2013 r. do udzia����������u w projekcie zgodnie z ���Regulaminem realizacji projektu systemowego pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjent����w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie na rok 2013” mogą przystąpić mieszkańcy powiatu lubartowskiego:

 1. będący po raz pierwszy uczestnikami w/w projektu systemowego,
 2. w wieku aktywności zawodowej (Kobiety: 15-59 lat, Mę����czyźni: 15-64 lat),
 3. osoby nieaktywne zawodowo (w tym osoby uczące się lub kształcące),
 4. osoby zarejestrowane w Powiatowym Urz����dzie Pracy jako osoby bezrobotne,
 5. legitymujący si�� aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności  – bez zakazu pracy,
 6. jako pierwsze złożyły deklarację do udziału w projekcie.

Limit zakwalifikowanych uczestników projektu wynosi 128 osoby, w tym: 88 kobiet i 40 mężczyzn, w podziale na nast��pujące grupy beneficjentów ostatecznych:

 1. Turnus rehabilitacyjny: 54 osoby – 41 kobiet i 13 mężczyzn,
 2. Specjalistyczna grupa samopomocowa: 12 osób – 8 kobiet i 4 m��żczyzn,
 3. Kursy zawodowe: 19 osób (w tym 15 osób niepełnosprawnych) – 13 kobiet i 6 mę����czyzn,
 4. Staż zawodowy: 10 os��b (w tym 5 osób niepełnosprawnych) – 7 kobiet i 3 mężczyzn,
 5. Sprawcy przemocy w rodzinie: 10 mężczyzn skazanych prawomocnym wyrokiem z art. 207 Kodeksu Karnego wobec których S��d zawiesił wykonanie kary lub skierowanych przez kuratora s����dowego lub pracownika socjalnego,
 6. Ofiary przemocy w rodzinie: 12 kobiet doznających przemocy psychicznej, fizycznej, ekonomicznej, seksualnej w rodzinie,
 7. Rodziny zast��pcze: 11 rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Lubartowskiego z umieszczonym w ramach rodzinnej pieczy zastępczej
  z co najmniej jednym dzieckiem.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane s�� do zło��enia wypełnionej deklaracji wraz z załącznikami.

Kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie
ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów,
Tel. (81) 854-33-29, fax. (81) 854-58-83,
e-mail: lubartow.pcpr@wp.pl
www.pcprlubartow.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Comments are closed.