2014

16.06.2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie informuje, że w ramach realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjent��w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie” posiada wolne miejsca na bezpłatne:

 • kursy zawodowe – dostosowane do oczekiwań i możliwości zainteresowanych, planowany termin: jesień 2014.
 • turnus rehabilitacyjny – planowany termin wyjazdu 12.07.2014 r. – 10.08.2014 r. (14 dni).

Warunkiem udziału w kursach lub turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wiek aktywności zawodowej (kobiety: 15-59 lat, mężczyźni 15-64 lata).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 81 854 33 29 lub osobisty w siedzibie Centrum przy ul. Szaniawskiego 64 w Lubartowie.

Osoby do kontaktu: Olga Buczyńska, Magdalena Brygoła.

30.05.2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 realizuje projekt systemowy w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pod nazwą:

,,Program aktywizacji społeczno-zawodowej

beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”

Celem projektu jest podniesienie umiejętności społeczno-zawodowych, kompetencji życiowych oraz wyrównanie dostępu do działań umożliwiających powrót na rynek pracy.

W 2014 r. do udziału w projekcie zgodnie z „Regulaminem realizacji projektu systemowego pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie na rok 2014” mogą przystąpić mieszkańcy powiatu lubartowskiego:

 • w wieku aktywności zawodowej (Kobiety: 15-59 lat, Mężczyźni: 15-64 lat),
 • legitymujący się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – bez zakazu pracy,
 •  jako pierwsze złożyły deklarację do udziału w projekcie.

Limit zakwalifikowanych uczestników projektu wynosi 104 osoby (w tym osoby nowo przyjęte w projekcie stanowią 88 %), w podziale na następujące grupy beneficjentów ostatecznych:

 •  Turnus rehabilitacyjny: 55 osób,
 • Kursy zawodowe: 21 osób,
 •  Staż zawodowy: 6 osób (w tym 4 usamodzielnianych wychowanków),
 • Sprawcy przemocy w rodzinie: 8 m��������żczyzn skazanych prawomocnym wyrokiem z art. 207 Kodeksu Karnego, wobec których Sąd zawiesił wykonanie kary lub skierowanych przez kuratora sądowego lub pracownika socjalnego,
 • Ofiary przemocy w rodzinie: 8 kobiet doznających przemocy psychicznej, fizycznej, ekonomicznej, seksualnej w rodzinie
 • Rodziny zastępcze: 6 rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Lubartowskiego z umieszczonym w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, z co najmniej jednym dzieckiem.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do złożenia wypełnionej deklaracji wraz z załącznikami.

09.04.2014

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBARTOWIE

informuje, że trwa rekrutacja do udziału w projekcie systemowym

„Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, usamodzielnianych wychowanków, rodzin zastępczych, ofiar oraz sprawców przemocy w rodzinie.

Do udziału w projekcie mogą przystąpić mieszkańcy powiatu lubartowskiego:

 • w wieku aktywności zawodowej (Kobiety: 15-59 lat, Mężczyźni: 15-64 lat),
 • legitymujący się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (bez zakazu pracy).

Informujemy, że w pierwszej kolejności będą zakwalifikowane osoby, które dotychczas nie brały udziału w projekcie.

W 2014 zaplanowano m.in. turnus rehabilitacyjny, kursy zawodowe, staż zawodowy, wsparcie dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny/osobisty z Panią Anetą Musi��ską lub Panią Agnieszką Sztuk.

 

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie

ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów,

Tel. (81) 854-33-29, fax. (81) 854-58-83,

e-mail: lubartow.pcpr@wp.pl

www.pcprlubartow.pl

Projekt wsp������������������������������������łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Comments are closed.