Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, informuje, o ustanowieniu na podstawie art. 187a ust. 1  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego pt. „Dobry Start”. Program skierowany jest do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, a także do osób przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, czyli do pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków.

Świadczenie otrzymają wszyscy wychowankowie pieczy zastępczej do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w szkole takiej, jak: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. W przypadku MOS, SOSW, SOW, OR-W świadczenie dobry start przysługuje, jeśli rodzina zastępcza ponosi pełne odpłatne utrzymanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w związku z jego pobytem w MOS, SOSW, SOW ORW. W tym przypadku konieczne jest złożenie przez rodzinę zastępczą pisemnego oświadczenia o ponoszeniu opłaty.

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz jego wypłata następują na wniosek rodziny zastępczej. Wniosek ten można pobrać osobiście w siedzibie PCPR w Lubartowie, lub na stronie www.pcprlubartow.pl. Następnie wniosek rodzina zastępcza składa w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64, nie wcześniej niż od dnia 01 sierpnia 2018 r.

Pliki do pobrania:

 

Aktualności     Dodano: przez Administrator

Comments are closed.