Rehabilitacja Społeczna

Od początku swojej działalności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie funkcjonuje dział rehabilitacji społecznej przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, w którym wszystkie osoby zainteresowane mogą otrzymać bieżące informacje z zakresu rehabilitacji społecznej oraz możliwości dofinansowań ze środków PFRON z tytułu:

  • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  • rekreacji, sportu i turystyki osób niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie działa Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

Do zakresu jej działania należy:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych;
  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • ocena realizacji programów;
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Comments are closed.