Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne

Sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny są to wszelkiego rodzaju urządzenia służące do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągniecie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Sprzęt ów powinien być wskazany przez lekarza specjalistę, i powinien służyć do rehabilitacji schorzeń wynikających z niepełnosprawności.

Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie wniosku wraz z załącznikami:

  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  • zaświadczenia lekarza specjalisty wskazującego konieczność rehabilitacji na konkretnym sprzęcie rehabilitacyjnym

Zakupu tego sprzętu dokonuje się po podpisaniu umowy, a dofinansowanie nie może przekroczyć 80 % jego kosztów.

Do pobrania: wniosek na sprzęt rehabilitacyjny

Zarządzenie Nr 10/19 Dyrektora PCPR w Lubartowie z dnia 1.4.2019 r. w sprawie: określenia wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w roku 2019.

Procedura  przyznawania  dofinansowania do zaopatrzenia  w sprzęt rehabilitacyjne ze środków PFRON

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, finansowanych w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ze środków PFRON istnieje możliwość dofinansowania do 150 % limitu NFZ powiększonego o wymagany udział własny osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie wniosku, wraz z załącznikami:

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zatwierdzone przez NFZ i wypełnione przez sprzedawcę, potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem;
  • dokument finansowy na zakup przedmiotu na osobę niepełnosprawną lub na rodzica/opiekuna prawnego niepełnosprawnego dziecka.

Do pobrania: Wniosek na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zarządzenie Nr 9/19 Dyrektora PCPR w Lubartowie z dnia 1.4.2019 r. w sprawie: określenia wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w roku 2019.

Procedura przyznawania dofinansowań do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON

Comments are closed.