KOMBATANCI

KOMBATANT – to osoba, która brała udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej.

Osoby REPRESJONOWANE – to osoby, które podlegały represjom wojennym okresu powojennego.

Zgodnie z prologiem do ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego:

„Kombatantom oraz ofiarom represji należny jest głęboki szacunek wszystkich rodaków oraz szczególna troska i opieka ze strony instytucji państwowych, samorządów terytorialnych i organizacji społecznych”.

Polskim Urzędem Centralnej administracji rządowej, powstałym w 1991 roku w celu zapewnienia kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego niezbędnej pomocy i opieki oraz należnego im szacunku i pamięci jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Adres Urzędu:

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

e-mail: info@udskior.gov.pl

www.udskior.gov.pl

W województwie lubelskim głównym Specjalistą ds. współpracy z kombatantami jest: dr Marian Janusz Kawałko

Adres Urzędu:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Ul. Spokojna 4

20-074 Lublin

Tel. (81) 44 16 522

(81) 44 16 613

e-mail: marian.kawalko@lubelskie.pl

UPRAWNIENIA KOMBATANTA

1. Kombatanci wraz z emeryturą lub rentą otrzymują co miesiąc:

 • dodatek kombatancki – 206,76 zł.,
 • ryczałt energetyczny – 165,71 zł.,
 • dodatek kompensacyjny – 31,01 zł.

2. Kombatanci mogą korzystać z ulg taryfowych:

 • 50% przy przejazdach miejskimi środkami komunikacji miejskiej,
 • 51% w komunikacji krajowej przy przejazdach: (1 i 2 klasą pociągów osobowych i pospiesznych oraz w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pośpieszne na podstawie biletów jednorazowych; autobusami w komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów jednorazowych).

3. Kombatanci korzystają z pierwszeństwa do:

 • środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania,
 • uzyskania miejsc w domach pomocy społecznej,
 • opieki zdrowotnej.

4. Kombatanci mogą na swój wniosek przejść na emeryturę po osiągnięciu 55 lat przez kobietę i 60 lat przez mężczyznę, jeśli mają okres zatrudnienia wymagany do uzyskania emerytury (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.)

5. Kombatantom pozostającym w zatrudnieniu przysługuje prawo do zwiększenia urlopu wypoczynkowego o 10 dni roboczych, o ile korzystają z urlopu w wymiarze nie przekraczającym 26 dni roboczych w roku.

6. Rozwiązanie stosunku pracy z kombatantem w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę wymaga zgody starosty.

7. Kombatantom, którzy łącznie spełniają warunki:

 • nie posiadają prawa do żadnych świadczeń rentowych i emerytalnych ani prawa do uposażenia w stanie spoczynku albo uposażenia rodzinnego;
 • nie posiadają dochodów z tytułu pracy pozarolniczej, działalności gospodarczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu lub z tytułu rolniczej działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników,
 • osiągnęły wiek 55 lat kobiety, dla mężczyzn 60 lat

przysługuje świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego oraz ryczałtu energetycznego, dodatku kompensacyjnego i 37% ulgi taryfowej w komunikacji międzymiastowej.

 

 

Comments are closed.