Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Świetlice profilaktyczno-wychowawcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie sprawowało nadzór nad działalnością dwóch świetlic profilaktyczno – wychowawczych przeznaczonych łącznie dla 40 dzieci (po 20 w każdej ze świetlic), pochodzących głównie z rodzin dysfunkcyjnych, wieloproblemowych, wielodzietnych i dotkniętych ubóstwem. Organami prowadzącymi świetlice byli: PCK Lubelski Zarząd Okręgowy w Lublinie oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Lubartowie wyłonione w drodze konkursu na podstawie umów z dnia 03.01.2012r. Świetlice profilaktyczno-wychowawcze funkcjonowały przy Gimnazjum Nr 2 w Lubartowie oraz przy „SIL”      ul. Szaniawskiego 64 w Lubartowie.

Powiat Lubartowski zlecał prowadzenie placówek wsparcia dziennego nieprzerwanie od 1999 r. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) placówkę wsparcia dziennego prowadzi gmina, podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadnia lub podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta, stąd też zadanie przestaje być realizowane.

Małoletni  wychowankowie w  placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jest zobowiązany do realizacji orzeczeń sądowych zarządzających umieszczeniem dziecka w placówce.

Na terenie Powiatu Lubartowskiego nie funkcjonują żadne placówki opiekuńczo-wychowawcze, w związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie umieszcza dzieci w placówkach na terenach innych powiatów.

Comments are closed.