Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy Domowej

W ramach realizowanego projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji, poddziałania 7.1.2 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie realizuje warsztaty korekcyjno-edukacyjne, które obejmują swoim działaniem 14 osób pełnoletnich mężczyzn z terenu powiatu lubartowskiego sprawców przemocy domowej skazanych prawomocnymi wyrokami na podstawie art. 207 Kodeksu Karnego, wobec których Sąd zawiesił wykonanie kary kierując do udziału w warsztatach.

 

W ramach warsztatów korekcyjno-edukacyjnych realizowane są działania takie jak:

  • edukacyjne warsztaty na temat zjawiska przemocowy domowej;
  • warsztaty edukacyjne dotyczące poznania mechanizmów przemocowych;
  • grupy ćwiczeniowe mające na celu wypromowanie zachowań bez przemocy;
  • warsztat korekcyjny mający na celu przyjęcie odpowiedzialności za stosowaną przemoc wobec rodziny.

 

Od 16 września 2011 r. do 15 grudnia 2011 r. trwa II edycja programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy Domowej.

Comments are closed.