Program Korekcyjno-Edukacyjny

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2015 r.

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie wpisuje się w Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie powiatu lubartowskiego na lata 2013-2018, który jest realizacją art. 6 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390). Podstawowym celem działań programu jest powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie. Cel podstawowy ukierunkowany jest na rozpoznanie i zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc. Program nie stanowi jednak formy osobistej psychoterapii sprawcy a jedynie koryguje jego niepożądane i szkodliwe zachowania i postawy.

W terminie od  03.10.2015 r. do 19.12.2015 r. zrealizowano program  korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie zamieszkujących na terenie powiatu lubartowskiego. Program opracowany został przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie i zawodowych kuratorów sądowych z uwzględnieniem treści kształtujących umiejętności społeczne w łącznym czasie trwania 60 godzin dydaktycznych składający się z dwóch modułów: I moduł – diagnostyczno -  motywujący obejmujący 10 godzin dydaktycznych, II moduł grupowe warsztaty edukacyjno – korekcyjne – łącznie 50 godzin, w ramach czynności monitorujących efekty realizowanego programu przeprowadzono w ramach prowadzonych zajęć grupowych monitoring zachowania uczestników wobec członków rodziny.

Z zakwalifikowanej 15 osobowej grupy program ukończyło 4 mężczyzn. Do udziału w kolejnej edycji zakwalifikowano 4 mężczyzn. W trakcie programu 1 uczestnik został osadzony w zakładzie karnym celem odbycia kary pozbawienia wolności (mężczyzna przystępując do programu był skazany przez Sąd za czyn z art. 207 par. 1 kk i była rozpatrywana apelacja od wyroku przez Sąd wyższej instancji – Sąd Okręgowy utrzymał wyrok w mocy – mężczyzna odbywa karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym), 1 ujawnił nawrót czynnej choroby alkoholowej. Pozostałych 6 mężczyzn nie wyraziło woli uczestniczenia w kolejnej edycji programu. Mężczyźni którzy ukończyli program i wykazali 75% obecność na zajęciach otrzymali od organizatora „Zaświadczenia o ukończeniu zajęć w ramach Programu korekcyjno-edukacyjnego”, poinformowano też instytucje kierujące.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Podstawą prawna dla opracowania i realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi art. 6 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 poz. 1390).

Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej skoncentrowany jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystanie ze wsparcia społecznego.

UCZESTNICY

Nabór uczestników programu:

Adresatami niniejszego programu są osoby stosujące przemoc w rodzinie, dlatego zasadniczym warunkiem przyjęcia do programu jest uznanie przez nich faktu stosowania przemocy we własnej rodzinie.

Uczestnikami programu mogą być:

 • osoby samodzielnie zgłaszające się;
 • osoby skierowane przez sąd, skazane za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności;
 • osoby skierowane przez organy ścigania objęte procedurą „Niebieskiej Karty”.

REGUŁY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Przed przystąpieniem do programu uczestnicy podpisują kontrakt określający zasady uczestnictwa w programie, który zawiera:

 • formalne wymogi systematycznej obecności na zajęciach wraz z określeniem sankcji za uchylanie się od udziału w programie;
 • zobowiązanie do powstrzymywania się od przemocowych zachowań;
 • zobowiązanie do powstrzymywania się od spożywania alkoholu i zażywania substancji psychotropowych;
 • obowiązek bezpośredniego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego i zachowania w trakcie uczestnictwa w zajęciach;
 • uznanie osobistej odpowiedzialności za fakt stosowania przemocy w rodzinie;

Ponadto kontrakt powinien zawierać informacje o monitorowaniu sytuacji rodziny i zachowań uczestnika programu.

CELE PROGRAMU

Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:

 • uświadomienie sprawcy czym jest przemoc;
 • uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich;
 • opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy;
 • nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji;
 • naukę umiejętności układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych;
 • naukę konstruktywnego wyrażania uczuć.

ZAKŁADANE REZULTATY

Działania diagnostyczne, edukacyjne i ćwiczenia mają przyczynić się do:

 • uświadomienia sprawcy czym jest przemoc;
 • uzyskania świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich;
 • nabycie nowych umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów w rodzinie bez używania agresji;
 • nabycie umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć;
 • nabycie umiejętności partnerskiego współdziałania w rodzinie oraz korzystania z pomocy innych.

MONITORING I EWALUACJA

 • przeprowadzenie badania ankietowego wśród uczestników zakwalifikowanych do programu przed rozpoczęciem programu oraz po zakończeniu działań korekcyjno-edukacyjnych;
 • monitorowanie sytuacji rodziny sprawców przemocy w rodzinie;
 • współpraca z zespołami interdyscyplinarnymi oraz innymi organami, które zajmują się problematyką osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Comments are closed.