Projekt „Przełamując Milczenie”

Projekt „Przełamując Milczenie” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 2015 r.

Projekt „Przełamując Milczenie” realizowany był na mocy porozumienia z dnia 27 lipca 2015 r. zawartego między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Powiatem Lubartowskim. Jego głównym celem było zwiększenie dostępności do działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania w ramach projektu są zgodne z założeniami: Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Lubartowskim na lata 2013 – 2018”, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany był od 12 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Grupę docelową stanowiło 90 osób, w tym:

 • 30 przedstawicieli instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za udzielanie pomocy osobom doznającym przemocy i osobom stosującym przemoc w rodzinie,
 • 60 osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą tj. osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego, uczestniczących w grupie wsparcia, warsztatach terapeutycznych oraz indywidualnych spotkaniach terapeutycznych.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • Punkt Konsultacyjny, stanowiący centrum rekrutacyjne i informacyjne. Pracownik zaangażowany w realizację tego działania odpowiedzialny był za nabór osób chętnych do udziału w projekcie, udzielanie informacji o działaniach realizowanych w ramach projektu, prowadzenie rejestru uczestników oraz wstępnych konsultacji.
 • Poradnictwo specjalistyczne skierowane do osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie, w tym: psychologiczne – 140 godz. (46 uczestników) i prawne – 100 godz. (42 uczestników). W poradnictwie prawnym uczestnicy otrzymywali informacje oraz pomoc w sporządzaniu pism procesowych, wniosków i odwołań. Główne poruszane zagadnienia to: art. 207 Kodeksu Karnego – znęcanie psychiczne i fizyczne, alimenty, rozwód, podział majątku wspólnego, zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej, prawo spadkowe, Procedura Niebieskiej Karty, prawo rzeczowe. Porady psychologiczne dotyczyły głównie: zwiększenia świadomości praw osobistych, wspierania w zidentyfikowaniu problemu przemocy, wzrostu uporządkowania w obrębie wzorców, normy i zdrowia, diagnozy stanów lękowych, rozpoznawania własnych emocji, potrzeb, zwiększenia motywacji do zmiany sytuacji życiowej, zwiększenia kompetencji społecznych, edukacji w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych a także nauki asertywnego komunikowania się, wyrażania emocji.
 • Indywidualne spotkania terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy – 230 godz. (8 uczestników) Udział w terapii zwiększył zaradność i samodzielność uczestników zarówno w życiu społecznym, zawodowym jak i rodzinnym.
 • Grupa wsparcia dla osób doświadczających lub zagrożonych przemocą w rodzinie – 48 godz. (12 uczestników). Spotkania grupy odbywały się systematycznie, co tydzień, od lipca do grudnia 2015 r. Przeprowadzono łącznie 20 spotkań, w czasie których uczestniczki zapoznały się z charakterystyką przemocy w rodzinie, mitami i stereotypami dotyczącymi przemocy w rodzinie, portretem psychologicznym osoby stosującej przemoc, sytuacją psychologiczną i społeczną osób doświadczających przemocy. Uczestniczki poznały sposoby radzenia sobie ze stresem, konstruktywne sposoby wyrażania przeżywania złości, zachowania asertywne i podstawy komunikacji interpersonalnej. Dostrzegły ogromny wpływ przemocy domowej na dzieci i odpowiedzialność rodziców za prawidłowy rozwój i poczucie bezpieczeństwa dzieci. Dokonały analizy własnego systemu wychowawczego a także poznały sposoby rozwiązywania trudności wychowawczych.
 • Wyjazdowe warsztaty terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy – 2 dniowe, dla 10 osób z dziećmi odbyły się w Folwarku Widniówka w Nowej Wsi. Warsztaty terapeutyczne warsztaty dotyczyły skutków psychologicznych i społecznych przemocy w rodzinie tj. portretu ofiary i mechanizmu wyuczonej bezradności, funkcjonowania w schematach: wadliwości, nieufności, podporządkowania, zahamowania emocjonalnego.
 • Szkolenia dla osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy – łącznie 80 godz. dla 30 uczestników. W szkoleniu wzięli udział: przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej i zespołów interdyscyplinarnych z terenu powiatu lubartowskiego, kuratorzy, policjanci, przedstawiciele PCPR w Lubartowie oraz przedstawiciele szkół z terenu powiatu lubartowskiego. Szkolenie prowadzone było przez prawnika i psychologa. Obejmowało min.: prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, budowanie skutecznej strategii pracy z rodziną, problematykę dzieci krzywdzonych, w tym przemoc seksualną, procedurę Niebieskiej Karty a także przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w związku z obciążeniami wynikającymi z wypełniania zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Informator dla osób dotkniętych przemocą (250 sztuk), skierowany do mieszkańców powiatu lubartowskiego, którego celem jest dostarczenie wiedzy na temat zjawiska przemocy oraz instytucji i form pomocy osobom uwikłanym w przemoc. Informator zawiera podstawowe wiadomości dotyczące zjawiska przemocy: definicję, rodzaje, cykle, objawy przemocy, test rozpoznawczy przemocy, porady jak się zachować gdy jest się świadkiem przemocy, osobą stosującą przemoc i osobą doświadczającą przemocy. Został zamieszczony na stronach internetowych PCPR w Lubartowie i Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie oraz udostępniony instytucjom z terenu powiatu lubartowskiego zajmującym się problematyką przemocy w rodzinie.
 • Konferencja podsumowująca projekt, podczas której zaprezentowano działania podjęte w trakcie realizacji programu oraz rezultaty jakie przyniosły. Prelegenci – specjaliści wygłosili dwie autorskie prelekcje. „Diagnoza i interwencja w sytuacji przemocy wobec dzieci” to temat prelekcji Jadwigi Kuśmierskiej, psychologa i psychoterapeuty, specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w zakresie diagnozy i terapii dziecka wykorzystanego seksualnie oraz jego rodziny a także specjalisty w zakresie terapii stresu pourazowego. „Rzeczywistość wewnętrzna i zewnętrzna osób uwikłanych w przemoc” to temat prelekcji wygłoszonej przez Artura Jarmułę, psychoterapeutę psychodynamicznego i socjoterapeutę, specjalizującego się w leczeniu zaburzeń psychicznych osób dorosłych i młodzieży.

Dzięki działaniom projektowym udało się osiągnąć następujące rezultaty:

 • Poprawa sytuacji rodzin zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy;
 • Podniesienie świadomości dotyczącej problematyki przemocy w rodzinie;
 • Wzmocnienie współpracy pomiędzy służbami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
 • Zwiększenie oferty pomocowej w powiecie lubartowskim, skierowanej do osób dotkniętych przemocą.
 • Podniesienie jakości usług kierowanych do osób dotkniętych przemocą.

Projekt „Przełamując Milczenie” był współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Powiat Lubartowski. Całkowity koszt projektu wyniósł: 79.804,97 złotych.

 

Comments are closed.